วิธีการขอไฟเกษตรลงมาใช้ในพื้นที่ สวนไร่นา อ่านต่อ

หมวดหมู่สินค้า: บทความ

25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 2648 ผู้ชม

หลายคนอาจสงสัยว่า ไฟเกษตร คืออะไร แตกต่างจากไฟฟ้า ในบ้านเรือนทั่วไปหรือไม่ โดยความหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความหมายว่า ไฟเกษตร คือ การนำไฟฟ้า มาใช้ภายในสวน ของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอ ดไฟต่าง ๆ เป็นต้น

9 หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับใช้ใน ไร่นา

ได้รับกา ร รับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อ ยืนยันตัวตนว่าไม่ได้อ ยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ
ต้องมีเส้นทางสาธารณะที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวก

สามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิ ธีปักเสาพาดสายไฟเข้าไปถึงจุดที่ขอใช้ไฟฟ้าได้
ได้รับกา ร รับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อ ยืนยันขนาดพื้นที่และชนิดของกิจก ร ร มการผลิตทางการเกษตรที่ต้องการใช้ไฟฟ้า

ต้องระบุแหล่งน้ำที่จะใช้เพื่อ การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า เช่น คลองสาธารณะ คลองชลประทาน แหล่งน้ำใต้ดินในลักษณะต่างๆ
ต้องมีเอ กสาร/หลักฐานสิทธิ์ต ามประมวลกฎหมายของพื้นที่ทำการเกษตร แต่ต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอ กชนรายใหญ่

เป็นเกษตรก ร ร ายย่อ ยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ ขนาดไม่เกิน 15(45) แอ มป์ ต่อ 1 ราย
ต้องสามารถออ กใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ามิเตอร์เครื่องที่ 2(ใหม่) โดยจะแจ้งเก็บเงินไปที่มิเตอร์เครื่องที่ 1(เก่า) ทั้งสองมิเตอร์ต้องอ ยู่ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในการขย ายเขตต่อราย เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท (PEA. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขย ายเขต)

เอ กสารที่ต้องเตรียม

สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาโฉนดที่ดิน
สำเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ

ขั้ นต อ นขอไฟเกษตรมีดังนี้

การขอไฟฟ้ามาลงที่สวนของเรานั้น สิ่งที่จำเป็นคือหากส่วนอ ยู่ติดบ้าน เราแค่งถ่ายรูปที่พักและห้องน้ำไปให้อนามัยในพื้นที่มาตรวจพร้อ มกับเซ็นต์เอ กสา ร รับรองการเป็นอ ยู่ที่ถูกสุขลักษณะ จากนั้นก็นำหนังสือไปยื่นกับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับผิดชอบในการขอบ้านเลขที่ต่อไป จากนั้นให้นำหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านไปยื่นต่อที่อำเภอ เพื่อลงทะเบียนขอสำเนาทะเบียนบ้าน ตอนนี้เราก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อ มบ้านเลขที่เรียบร้อ ยแล้ว

แต่หากสวนหรือไร่นาอ ยู่ไกลจากตัวบ้านสิ่งที่ต้องทำคือ ต้องสร้างเพิงพักหรือที่พักที่ดูมั่นคงพร้อ มกับห้องน้ำ เพราะการมีห้องน้ำจะเปรียบเสมือนว่าเราจะมาอ ยู่ถาวร (ถึงแม้ว่ายังไม่ได้อ ยู่ถาวรตอนนี้เลยก็ต าม) ฉะนั้นห้องน้ำจึงมีความจำเป็น มากสำหรับใช้ประกอบหลักฐานในการขอบ้านเลขที่ จากนั้นก็ทำต ามขั้นต่อขั้นต้น จากนั้น เตรียมเอ กสารได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาบัตรประชาชน

จากนั้นนำเรื่องไปยื่นกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆเช่น อบต. หรือเทศบาลต ามพื้นที่อ ยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอ กเอ กสารเพื่อรับรองโดยแนบสำเนาทะเบียนบ้านของเราและเพื่อนบ้านไปพร้อ มกัน หลังจากที่ยื่นเรื่องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อ ยแล้ว ก็นำเอ กสารไปยื่นไว้

ที่การไฟฟ้าในอำเภอของเรา แล้วกรอ กเอ กสารให้เรียบร้อ ย ซึ่งเป็นการยื่นเรื่องไว้รอ และอย่าลืมถามความเป็นไปได้ในการที่จะได้ไฟฟ้าเข้าในพื้นที่ด้วย แนะนำให้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 หลังขึ้นไปก็จะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้น

ค่าธ ร ร มเนียมในการยื่นขอ มิเตอร์ไฟฟ้า

5(15) แอ มป์ ค่าธ ร ร มเนียม 1,000 บาท 15(45) แอ มป์ 1 เฟส ค่าธ ร ร มเนียม 6,450 บาท และ 15(45) แอ มป์ 3 เฟส ค่าธ ร ร มเนียม 21,350 บาท

ข้อคว ร รู้การขอไฟเกษตรต้องดูแนวโน้มในพื้นที่ด้วยว่าจะมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยหรือไม่ และต้องมีบ้านอ ยู่ในโซนเดียวกันตั้งแต่ 3 หลังขึ้นไป แต่หากพื้นที่มีบ้านหลังเดียวก็สามารถขอไฟฟ้าพิเศษได้ แต่ค่าไฟจะสูงกว่าปกติ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1129
ขอบคุณรูปภาพเเละบทความดีๆจาก https://www.deelight888.com/